Alminnelige salgsvilkår for Kloppen Lamelltre AS

1. GENERELT

I det følgende vil  «selger» benyttes som betegnelse på KloppenLamelltre AS og «kjøper» som betegnelse på den aktuelle kunden. Disse salgsvilkår skal gjøres tilgjengelig for kjøper og får anvendelse mellom partene med mindre annet uttrykkelig er avtalt. Ved overtagelse av kjøpsgjenstanden anses kjøper for å ha akseptert selgers salgsvilkår. Nedenfornevnte bestemmelser innskrenker ikke det ansvar som påhviler selgeren etter kjøpsloven.

2. FORSINKELSE - ERSTATNING

Der det er avtalt bestemt leveringstidspunkt, er selgeren likevel ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes hindring utenfor hans kontroll. Forsinkelse grunnet forsinket underleveranse eller mye uforutsett fravær pga. sykdom på arbeidsplass anses alltid som en hindring utenfor selgerens kontroll.

Selgeren er ikke erstatningsansvarlig for kjøperens indirekte tap som følge av forsinkelse. Tap forbundet med kjøperens kontrakt med tredjemann, herunder tapt fortjeneste i denne forbindelse, regnes alltid som indirekte tap.

3. KJØPSGJENSTANDEN – SKADER SOM IKKE DEKKES AV OSS

Søyla må aldri lagres stående. Den må behandles forsiktig under montering da slagskader lett kan oppstå, og treverket kan sprekke hvis den faller sidelengs. Slike skader dekkes ikke av oss.

I tilfeller der det blir skjært ut for drager i søyla, må kjøper sørge for at søyla ikke presses på plass når den monteres. Det må alltid være noen millimeters klaring på slike utskjæringer da treverk kan utvide seg eller krympe litt over tid. Skader som oppstår som følge av dette dekkes ikke av oss.

Hvis ikke søyla er bestilt ferdig grunnet, er det viktig at de behandles før de settes opp, eller umiddelbart etterpå.Behandlingen må være av en type som beskytter mot vær og vind. Grunnede søyler skal males senest to år etter at kunde har mottatt varen fra oss. Skader som oppstår på grunn av for sen, eller for dårlig behandling dekkes ikke av oss.

I noen tilfeller kan kvistgjennomslag forekomme på ferdig grunnede søyler fra oss. Dette vil bli borte når søylen males med et toppstrøk som uansett skal påføres av kunde etter montering. Kostnader i denne forbindelse vil kunde uansett måtte påregne seg, og de dekkes ikke av oss.

4. KJØPSGJENSTANDEN – MANGLER

Kjøperen må selv sette seg inn i hvilke spesifikasjoner som gjelder for kjøpsgjenstanden og er selv ansvarlig for at søyla som bestilles passer til formålet.

Kjøperen skal skriftlig varsle selger om mangler ved søyla og/eller tilbehøret senest innen en uke etter at han oppdaget eller burde oppdaget dem, og senest innen to uker etter mottak av kjøpsgjenstanden. Dersom kjøperen ikke varsler innen denne fristen, mister han retten til å fremsette krav på grunn av dette.

Dersom det foreligger en mangel ved kjøpsgjenstanden, skal selgeren alltid ha rett til å utbedre eller til å tilby kjøperen ny eller tilsvarende gjenstand.

Selgeren er ikke erstatningsansvarlig for kjøperens indirekte tap som følge av mangelen. Tap forbundet med kjøperens kontrakt med tredjemann herunder tapt fortjeneste i denne forbindelse, regnes alltid som indirekte tap.

5. FRAKT OG MOTTAK AV KJØPSGJENSTANDEN – skader, skjulte

Transport til kunde er regulert i samarbeid med våre transportører, Schenker, se vilkår: https://www.dbschenker.com/resource/blob/489454/31885abeeeae7b67cf3d0437516a1c2f/transportvilkar-data.pdfog Postnord, se vilkår: http://www.postnord.no/nb/siteassets/pdfs/postnord-brukerguide-2019.pdf Nedenfor er det spesifisert de viktigste punkter for kjøper ved mottak av transporterte varer, og reklamasjonsrett ved transportskade.

Før det signeres for mottak plikter kjøper å kontrollere gjenstanden for synlige skader, og skade på emballasje. Alle synlige skader (også emballasjeskader) skal anmerkes på håndterminalen til sjåfør og kundens eksemplar av leveranseoversikten. Skaden meldes avsender/selger skriftlig med kopi av påtegnet leveranseoversikt snarest etter mottak av varer. Oppdages transportskade etter mottak av varer (skjult skade), skal selger umiddelbart kontaktes skriftlig på mail: post@kloppen.com. Ifølge vilkårene til våre transportører, må skade som oppdages etter mottak meldes inn innen 4 timer. I alle saker der det skal utbedres transportskader må søylene sendes til oss for utbedring, eller vi sender ny søyle.

Dersom mottak av varer ikke følger dette punktet, mister kjøper sine rettigheter til å påberope seg transportskade. Vi kompenserer ikke for skader på søyle som ikke dekkes av våre vilkår. Ønsker kunde allikevel å utbedre skade, kan vi sende sparkel og maling for utbedring.

Skal søyler returneres til oss må de ikke hverken være montert, påført maling eller være bearbeidet på noen måte, utover det som er gjort fra vår fabrikk.